á Stanovy APF | O nás | APF - Asociace profesionálních fotografů

O násSTANOVY ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH FOTOGRAFU ČESKÉ REPUBLIKY z. s.

I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

§ 1

  1. Asociace profesionálních fotografů České republiky z. s. (dále jen jako APF) je nezávislý spolek s vlastní právní subjektivitou, sdružující výtvarné a profesionální fotografy. Je rovnocenným partnerem jiných uměleckých organizací a profesních sdružení.
  2. Plný název spolku zní: Asociace profesionálních fotografů České republiky z. s. Je možno používat zkrácený název spolku, který zní: APF..

§ 2

  1. Sídlem APF je Praha.
  2. Přesnou adresu sídla APF je oprávněna stanovit usnesením Správní rada.

II. Účel spolku

§ 3

1. Předmětem hlavní činnosti spolku je:
a. Obecně prospěšná činnost zaměřená na prezentaci a podporu fotografie jako svébytného druhu výtvarného umění. S tím souvisí zejména:
* Ochrana a prezentace kulturního dědictví v oblasti fotografie.
* Zprostředkování a podpora všestranného pohybu informací v oboru fotografické teorie i praxe se zaměřením na výstavní, publikační a osvětovou činnost.
* Dokumentace a prezentace výtvarných fotografů a jejich díla, se zvláštním zřetelem na tvorbu členů APF, a zhodnocení jejich autorského přínosu.
b. Sdružování vybraných prestižních výtvarných a profesionálních fotografů:
* Jejichž díla se vyznačují excelentní kvalitou.
* Kteří současně dosahují vysoké odborné erudice založené na odborném vzdělání nebo dosažená praxi.
* Jejichž tvorba vykazuje charakter dlouhodobé umělecké autorské činnosti nikoliv pouze nahodilého charakteru, provázené poskytováním licencí k předmětům duševního vlastnictví, a je případně i jejich soustavnou hlavní či vedlejší výdělečnou činností.
c. Vytváření společenských a materiálních podmínek pro výtvarnou a profesionální tvorbu výtvarných a profesionálních fotografů. S tím souvisí zejména:
* Obrana společensky poškozované prestiže fotografické profese.
* Obrana výtvarné a profesionální fotografické tvorby proti výrazovému úpadku.
* Činnosti v obecném zájmu směřující k zajištění lepší ochrany práv a zájmů výtvarných a profesionálních fotografů a jejich asistentů v oblasti odměňování, trhu práce a autorské tvorby.
* Prezentace členů a jejich díla.
* Podpora členů při zvyšování odborné kvalifikace.
* Spolupráce s obdobnými organizacemi z ostatních zemí.
2. Předmětem vedlejší činnosti spolku je:
* Kolektivní uplatňování a ochrana práv a zájmů členů k obecnému prospěchu, zejména vůči orgánům veřejné moci i vůči jiným subjektům ve všech oblastech vizuálních tvůrčích, reklamních, vydavatelských, tiskových, televizních a jiných mediálních či marketingových činností.
* Podpůrné hospodářské činnosti, které jsou v souladu s účelem spolku (jako jsou zejm. činnost umělecké agentury a provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání či zprostředkování kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí).

§ 4

1) APF se může stát členem či partnerem jiných organizací, a to i zahraničních či mezinárodních.

III. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

§ 5
Předpoklady vzniku členství

1) Členství v APF je dvojího druhu:
a) řádné,
b) čestné.
2) Řádným členem APF (dále jen členem) se může stát
• výtvarný fotograf,
• profesionální fotograf,
• teoretik fotografie, bez ohledu na státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání a politickou příslušnost, který se aktivně zabývá výtvarnou a profesionální fotografickou činností nebo teorií fotografie, pokud
a) doloží dosažení požadovaného vzdělání, nebo
b) doloží uměleckou praxi a prokáže mimořádnou kvalitu své umělecké tvorby.

§ 6
Požadované vzdělání a umělecká praxe

1) U žadatelů s požadovaným vzděláním lze jeho dosažení prokázat:
a) předložením dokladu osvědčujícího absolvování vysokoškolského akreditovaného studijního programu v oboru umělecká fotografie či obdobném, nebo
b) předložením dokladu osvědčujícího absolvování střední či vyšší odborné školy v oboru se specializací výhradně na fotografickou tvorbu a současně předložením absolventského souboru kvalifikačních prací.
2) U ostatních žadatelů musí být dosahování umělecké praxe mimořádné kvality prokázáno:
a) předložením souboru 12 kvalifikačních prací tvořících ucelený soubor, vykazující znaky jasného uměleckého rukopisu a invence autora, nebo
b) předložením soupisu obecně známých či publikovaných teoretických prací zaměřených výhradně na oblast umělecké fotografie, ať z pohledu historické tvorby, její komparace, či současné fotografické produkce.

§ 7
Přijímací procedura

1) Žadatel se o členství uchází
a) podáním písemné přihlášky, tím současně projevuje vůli být vázán stanovami a vnitřními předpisy APF a pro případ přijetí za člena vyjadřuje souhlas se zveřejněním v seznamu členů spolku,
b) uhrazením příslušného vstupního poplatku; způsob platby a výši vstupního poplatku stanoví Správní rada.
2) Splnění předpokladů pro vznik členství posuzuje a o přijetí rozhoduje Odborná komise pro přijímací řízení.Při tom je v jednotlivých odůvodněných případech oprávněna rozhodnout o postavení jiného dosaženého vzdělání nebo umělecké praxe žadatele na roveň vzdělání a umělecké praxi požadované dle § 6 stanov (zejm. z důvodu vzdělání či praxe dosažené v zahraničí nebo akreditace studia před nabytím účinnosti zákona č. 111/1998 Sb.).
3) Členství v APF vzniká rozhodnutím. O přijetí za člena vystaví APF členovi osvědčení.
4) V případě nesplnění předpokladů pro vznik členství rozhodne Odborná komise pro přijímací řízení o odmítnutí přihlášky. Rozhodnutí o odmítnutí musí mít písemnou formu a doručuje se žadateli. Proti rozhodnutí o odmítnutí se žadatel může odvolat k Revizní komisi ve lhůtě 15 dní od doručení.

§ 8
Čestné členství

1) Čestným členem může být fyzická nebo právnická osoba, která má výjimečné zásluhy o rozvoj a popularizaci fotografie nebo APF, případně i z důvodů jiných, hodných zvláštního zřetele.
2) O udělení čestného členství rozhoduje na návrh Správní rady Valná hromada, a to většinou přítomných členů.

§ 9
Seznam členů APF

1) Kancelář vede písemně či elektronicky seznam členů, včetně nezbytných osobních a kontaktních údajů, za účelem evidence o zaplacených poplatcích a za účelem komunikace volených orgánů APF s členy APF. Přístup k osobním údajům členů APF má Správní rada, Revizní komise a Kancelář.
2) Odpovědnost za správnost a včasnou aktualizaci osobních a kontaktních údajů nese člen, jehož se týkají.
3) Jmenný seznam členů je vhodným způsobem zveřejňován za účelem prezentace členů i celé APF.
4) V případě zániku členství jsou osobní údaje bývalých členů vymazány ze seznamu členů ve lhůtě do jednoho měsíce od doložení zániku členství Kanceláři.

§ 10
Práva a povinnosti členů

1) Všichni členové APF mají stejná práva, a to zejména:
a) Zúčastnit se na Valných hromadách projednávání všech otázek týkajících se APF s právem hlasovacím.
b) Volit a být voleni do všech orgánů APF.
c) Podávat návrhy, dotazy a stížnosti.
d) Účastnit se akcí pořádaných APF a čerpat členské výhody.
e) Být informován a požadovat informace o veškeré činnosti APF.
f) Volně se sdružovat v tvůrčích i územních skupinách podle svých zájmů v rámci APF i mimo ni.
g) Užívat při své tvůrčí činnosti název APF, logo APF a údaj o svém členství v APF.
2) Všichni členové APF mají stejné povinnosti, zejména pak:
a) Dodržovat Etický kodex výtvarného a profesionálního fotografa. Etický kodex stanoví a vhodným způsobem zveřejní Správní rada.
b) Podporovat osobní aktivitou veškerou činnost APF.
c) Účastnit se Valných hromad a práce v APF a plnit úkoly vyplývající z členství nebo ze svěřené funkce.
d) Platit včas členské příspěvky.
e) Hájit zájmy APF a chránit její majetek.
f) Dodržovat stanovy a usnesení orgánů APF.
g) Aktualizovat vždy bez zbytečného prodlení své osobní a kontaktní údaje v seznamu členů APF.

§ 11
Členské příspěvky

1) Výši základní roční sazby členského příspěvku stanovuje valná hromada.
2) Členský příspěvek za kalendářní rok je splatný vždy předem v termínu do 31. 12. předchozího roku.
3) Členům, jimž vznikl nárok na starobní důchod, se snižuje výše členského příspěvku na 50 % základní sazby.
4) Z důvodů zvláštního zřetele hodných je Správní rada oprávněna rozhodnout o dočasném snížení výše členského příspěvku i v případě jiného člena , a to na základě jeho odůvodněné písemné žádosti. Čestní členové jsou od povinnosti placení členských příspěvků osvobozeni. Způsob platby a výši příspěvku vhodným způsobem zveřejní Správní rada.

§ 12
Zánik členství

1) Členství v APF zaniká
a) vystoupením,
b) vyloučením,
c) úmrtím.
2) Členství zanikne vystoupením na základě písemného oznámení vystupujícího člena prokazatelně doručeného APF, s účinky ke dni doručení. Člen, který ukončil tímto způsobem členství, nemá nárok na vrácení již zaplaceného členského příspěvku ani jeho části.
3) Členství zanikne rozhodnutím Správní rady o vyloučení
a) z důvodu nesplnění povinnosti zaplatit členský příspěvek, a to ani po výzvě APF k dodatečnému plnění v poskytnuté lhůtě, nebo
b) z důvodu závažného porušení jiné členské povinnosti dle § 10 odst. 2 Stanov, jestliže ani po výzvě APF v poskytnuté lhůtě nezjednal nápravu; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
4) Za závažné porušení členských povinností se pokládá mj. opakovaná neúčast člena na zasedáních valné hromady bez řádné omluvy a bez existence závažných důvodů nebo opakované ignorování výzev Správní rady nebo Správní radou určených organizátorů k účasti na akcích APF bez udání důvodů.
5) Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen APF, s uvedením okolností osvědčujících důvod pro vyloučení. V případě dle § 12 odst. 3 písm. b) Stanov musí mít člen, proti kterému návrh směřuje, příležitost seznámit se s návrhem na vyloučení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.
6) Písemné vyhotovení rozhodnutí Správní rady o vyloučení se doručuje vyloučenému členovi. Za doručené se pokládá vždy nejpozději desátý den od odeslání na poslední známou kontaktní adresu vedenou v seznamu členů APF (dle § 9 Stanov).
7) Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí písemným odvoláním podaným prostřednictvím Kanceláře navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Revizní komise. V odvolání je povinen uvést, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí. Odvolání má odkladné účinky ve vztahu k právní moci napadeného rozhodnutí, avšak až do konečného rozhodnutí Revizní komise jsou pozastavena práva vyloučeného člena dle § 10 odst. 1 Stanov.
8) Revizní komise je povinna projednat odvolání nejpozději do 6 měsíců od jeho doručení Kanceláři. Odvolacími důvody není vázána. Svým rozhodnutím buďto odvolání zamítne a napadené rozhodnutí Správní rady potvrdí, nebo napadené rozhodnutí zruší a řízení tím končí. Ustanovení § 12 odst. 6 Stanov se použije obdobně.
9) V případě úmrtí člena zanikne jeho členství zpětně s právními účinky ke dni úmrtí nebo k rozhodnému dni dle rozhodnutí příslušného státního orgánu o prohlášení za mrtvého, a to i tehdy, když se APF o rozhodném datu dozví až dodatečně s prodlevou.

IV. Organizace spolku

§ 13

1. Orgány APF jsou:
a. Valná hromada (nejvyšší orgán APF),
b. Správní rada (statutární orgán APF),
c. Prezident a Viceprezidenti,
d. Revizní komise,
e. Odborná komise pro přijímací řízení,
f. Kancelář.

§ 14
Valná hromada

1) Nejvyšším orgánem APF je Valná hromada.
2) Řádné zasedání Valné hromady svolává nejméně jednou za rok Správní rada. Mimořádné zasedání Valné hromady svolává Správní rada v případě nutnosti bez zbytečného odkladu, požádá-li o to písemně s uvedením závažného důvodu alespoň třetina členů spolku nebo požádá-li o to usnesením s uvedením závažného důvodu Revizní komise.
3) Pozvánky na zasedání Valné hromady se rozesílají všem členům APF prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím sítí elektronických komunikací, nejméně dvacet dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodovat jen za účasti a se souhlasem všech členů APF oprávněných o ní hlasovat.
4) V čase zahájení zasedání uvedeném na pozvánce je Valná hromada schopna usnášet se pouze za účasti absolutní většiny všech členů APF. Nesejde-li se ve stanovenou dobu nadpoloviční většina členů APF, po uplynutí jedné půlhodiny se má zato, že je Valná hromada schopna usnášet se bez ohledu na počet přítomných členů.
5) Valná hromada:
a) Projednává a schvaluje Zprávu o činnosti APF a Zprávu o hospodaření APF a z ní vyplývající výsledek hospodaření za uplynulý kalendářní rok, které předkládá Správní rada, a dále Zprávu o činnosti Revizní komise.
b) Projednává a schvaluje Jednací řád Valné hromady, jehož návrh předkládá Správní rada.
c) Bere na vědomí Plán činnosti APF a Finanční plán APF pro aktuální kalendářní rok, které předkládá Správní rada.
d) Stanovuje zásady práce, hlavní úkoly a cíle APF.
e) Schvaluje stanovy APF, jejich doplňky a změny.
f) Volí a odvolává členy Správní rady.
g) Volí a odvolává členy Revizní komise.
h) Volí a odvolává členy Odborné komise pro přijímací řízení.
i) Stanovuje výši vstupního poplatku a členského příspěvku, a to vždy pro období následujícího kalendářního roku.
j) Usnáší se o zrušení APF nebo o přeměně APF.
k) Může si vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech spolku, jestliže konkrétní návrh byl včas specifikován a zařazen na program zasedání; (tím není dotčeno ustanovení § 14 odst. 3 věta třetí Stanov).
6) Rozhodnutí Valné hromady je přijato
a) v případě běžných záležitostí, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina členů přítomných v době usnášení,
b)  v případě schvalování Stanov APF, jejich změn a doplňků, rozhodnutí o zrušení nebo přeměně APF a o rozdělení majetku APF, vyslovila-li se pro něj dvoutřetinová většina všech členů APF.
7) Na základě rozhodnutí Správní rady uvedeného v pozvánce na zasedání Valné hromady k jmenovitě určeným bodům programu zasedání lze provést rozhodování Valné hromady hlasováním mimo zasedání, a to
a) korespondenčně v písemné formě (zejm. prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb) nebo
b) s využitím technických prostředků prostřednictvím sítí elektronických komunikací (zejm. vyplněním elektronického formuláře a jeho odesláním přes webové rozhraní nebo elektronickou poštou); Při tomto způsobu rozhodování je výsledek určen počtem hlasů došlých do stanovené doby, která nesmí být kratší než 14 dní od data rozeslání výzvy k hlasování. Pro výši hlasovacího kvóra potřebného k přijetí rozhodnutí se přiměřeně použije ustanovení § 14 odst. 6 Stanov.
8) V případech hlasování mimo zasedání dle § 14 odst. 7 Stanov je Správní rada povinna vždy přiměřeně zajistit identifikaci a autentizaci hlasujících členů (např. vhodnou kombinací technických a organizačních opatření, jako jsou: porovnání podpisu s poskytnutým podpisovým vzorem, elektronický podpis s kvalifikovaným certifikátem, přístup k hlasovacímu rozhraní chráněný osobním heslem, možnost kontroly výsledku hlasování hlasujícími v dodatečné lhůtě, apod.), s cílem zamezit podvodnému jednání.
9) Jednání Valné hromady řídí předseda Správní rady, nebo jím pověřený člen.
10) O jednání Valné hromady se sepisuje protokol, který musí být podepsán předsedajícím a jedním členem Správní rady.

§ 15
Správní rada

1) Statutárním orgánem APF je Správní rada. Správní radě náleží veškerá působnost, kterou tyto Stanovy, obecně závazný právní předpis nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu APF.
2) Správní rada je výkonným a řídícím orgánem APF v době mezi zasedáními Valné hromady. Je představitelem APF ve styku s třetími osobami ať už fyzickými či právnickými. Rozhoduje o všech záležitostech APF s výjimkou těch, které jsou ve výlučné pravomoci Valné hromady.
3) Správní rada sestává ze 7 členů, přičemž jejich počet musí být vždy lichý.
4) Správní rada je volena na období dvou let. Funkce člena Správní rady je čestná, při jejím výkonu je možno poskytnout pouze náhradu doložených výdajů a náhradu za ztrátu času. O výši náhrady rozhoduje správní rada většinou svých členů.
5) Správní rada se může v průběhu funkčního období doplňovat kooptací až do výše 1/3 svého počtu.
6) Znovuzvolení do Správní rady je přípustné.
7) Správní rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Předseda správní rady je zároveň Prezidentem APF, místopředsedové správní rady jsou zároveň Viceprezidenty APF.
8) Prezident a Viceprezidenti jednají jménem Správní rady navenek. Správní rada může pověřit další své členy, další členy APF nebo odborníky, kteří nejsou členy APF, jednáním za APF v jednotlivých případech, na základě zvláštního písemného zmocnění.
9) Správní rada stanoví a vhodným způsobem zveřejní svůj Jednací řád.
10) Správní rada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Rozhodnutí Správní rady je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů musí být upřednostněn návrh, pro který hlasoval předseda Správní rady. Z hlasování je vyloučen ten člen Správní rady, u něhož ve věci, o které se hlasuje, dochází nesporně ke střetu zájmů.
11) Ustanovení § 14 odst. 7 Stanov se na rozhodování Správní rady použije obdobně.
12) Správní rada je oprávněna upravit zvláštním vnitřním předpisem podrobná pravidla hlasování mimo zasedání dle § 14 odst. 7 a dle § 15 odst. 11 Stanov.
13) Správní rada se schází na zasedáních, která se konají nejméně jednou za měsíc. Jednání Správní rady je neveřejné, pokud Správní rada nerozhodne jinak. Správní rada může přizvat na své jednání kteréhokoliv člena APF, pokud je to v zájmu zajištění dalšího rozvoje a činnosti APF.
14) O každém zasedání Správní rady se vyhotovuje zápis. Zápis vyhotoví určený zapisovatel a pošle jej k ověření předsedovi Správní rady. Předseda předá ověřený zápis do Kanceláře, která jej rozešle všem členům Správní rady a Revizní komise, a to do 7 dnů od jednání Správní rady. Zápis musí být podepsán dvěma členy Správní rady nejpozději na nejbližším jednání Správní rady.
15) Správní rada může k účelnému a efektivnímu zajištění poslání APF a potřeb jejích členů zřizovat v rámci APF účelové sekce a komise. K vykonávání odborných činností může přizvat odborníky, i když tito nejsou členy APF.
16) Správní rada hospodaří s finančními prostředky a ostatním majetkem APF. Za toto hospodaření nese plnou odpovědnost. Výdaje nad 50 000,–Kč musí být schváleny ¾ všech členů Správní rady.
17) Správní rada musí zpracovávat a schvalovat Plán činnosti a Finanční plán na aktuální kalendářní rok, a to v souladu se zásadami práce, hlavními úkoly a cíli určenými valnou hromadou. Podle potřeby musí provádět aktualizace plánů.
18) Správní rada musí průběžně přezkoumávat možnosti získání finančních prostředků formou darů, subvencí, dotací, grantů a stipendií od fyzických a právnických osob za účelem finančního zajištění činnosti APF.
19) Správní rada řídí činnost Kanceláře a může jmenovat ředitele kanceláře.

§ 16
Prezident a Viceprezidenti

1) Reprezentativním orgánem APF jsou Prezident a Viceprezidenti, kteří stojí v čele Správní rady (jakožto statutárního orgánu APF) a jednají jejím jménem navenek.
2) Prezident a Viceprezidenti
a) při svém vystupování jsou vázáni přijatými usneseními a pokyny Správní rady, jejíž vůli pouze projevují navenek vůči třetím osobám,
b) jednají a podepisují jménem APF při každém právním jednání společně vždy alespoň ve dvojici s jiným členem Správní rady (Prezident a Viceprezident společně, dva Viceprezidenti společně, Prezident a jiný člen Správní rady, Viceprezident a jiný člen Správní rady), ledaže by Správní rada v jednotlivých případech rozhodla jinak (viz § 15 odst. 8 Stanov),
c) mají společná podpisová práva k účtům APF vždy alespoň ve dvojici, přičemž vynakládat finanční prostředky nebo činit jiné majetkové dispozice mohou pouze v souladu se schváleným Plánem činnosti pro aktuální kalendářní rok a jeho aktualizacemi.
d) činí právní jednání vůči zaměstnancům nebo smluvním partnerům APF.

§ 17
Revizní komise

1) Revizní komise plní roli kontrolního orgánu APF (ve smyslu ustanovení § 262 zákona č. 89/2012 Sb.) a rozhodčího orgánu (ve smyslu ustanovení § 265 zákona č. 89/2012 Sb.), s výjimkou záležitostí, které tyto Stanovy svěřují do působnosti jiného orgánu APF.
2) Úkolem Revizní komise zejména je
a) dbát na řádné hospodaření APF,
b) kontrolovat činnost Správní rady,
c) vyřizovat stížnosti na APF, její orgány nebo členy,
d) vyřizovat vzájemné stížnosti, vnitřní a kompetenční spory členů či orgánů APF, přičemž v nich může působit při řešení i jako smírčí komise,
e) vyřizovat odvolání proti rozhodnutím jiných orgánů, s výjimkou Valné hromady.
3) Revizní komise sestává ze 3 členů APF a je volena na období dvou let.
4) Při rovnosti hlasů musí být upřednostněn návrh, pro který hlasoval předseda Revizní komise.
5) Revizní komise volí ze svého středu předsedu. V průběhu svého funkčního období se může doplňovat kooptací až do výše 1/3 svého počtu.
6) Členové Revizní komise se mohou zúčastňovat zasedání Správní rady.
7) Revizní komise je za svou činnost odpovědna Valné hromadě, které předkládá každý rok Zprávu o činnosti.
8) Revizní komise v případě, že zjistí závažné nedostatky v činnosti Správní rady, dá podnět Správní radě ke svolání mimořádného zasedání Valné hromady.

§ 18
Odborná komise pro přijímací řízení

1) Odborná komise pro přijímací řízení je zvláštním orgánem APF, do jehož působnosti náleží
a) posuzování splnění předpokladů vzniku členství v APF žadatelem o členství,
b) rozhodování o postavení jiného dosaženého vzdělání nebo umělecké praxe žadatele o členství na roveň vzdělání a umělecké praxi požadované dle § 6 Stanov,
c) rozhodování o přijetí žadatele za člena APF.
2) Odbornou komisi pro přijímací řízení tvoří
a) všichni členové Správní rady,
b) dalších 6 členů jmenovaných Správní radou z řad osob odborně způsobilých a všeobecně vážených , pro jejich odbornost, praktické, akademické, či pedagogické působení.
3) Předsedou Odborné komise pro přijímací řízení je předseda Správní rady.
4) Odborná komise pro přijímací řízení je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
a) Komise rozhoduje nejprve tajným hlasováním. Rozhodnutí je přijato, vyslovili-li se pro něj všichni členové komise.
b) Nebylo-li přijato rozhodnutí podle předchozího odstavce, rozhoduje komise v téže věci opakovaně veřejným hlasováním. V takovém případě rozhodnutí je přijato, vyslovila-li se pro něj dvoutřetinová většina všech členů komise.

V. PRÁVNÍ POSTAVENÍ A MAJETEK

§ 19

1) APF má vlastní právní subjektivitu.
2) Majetek APF tvoří hmotné a finanční prostředky získané zejména z členských příspěvků, vstupních poplatků, darů, subvencí, dotací, grantů a stipendií od fyzických a právnických osob a z ostatních příjmů a výnosů, včetně výnosů z vlastní hospodářské činnosti.

VI. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

§ 20

1) Jako svoji vedlejší hospodářskou činnost je APF oprávněna vykonávat zejména výstavní, osvětové, vzdělávací, publikační, agenturní a zprostředko­vatelské činnosti, jako je
a) organizování výstav fotografií, kulatých stolů, seminářů, odborných školení a workshopů,
b) pomoc členům při nakladatelské a publikační činnosti a propagaci jejich děl,
c) provozování databanky autorských fotografií členů APF, včetně nabídky  zhotovení a prodeje rozmnoženin a zprostředkování licenčních oprávnění k užití,,
d) zprostředkování pracovních či obchodních příležitostí členům.
2) obdobné aktivity v rámci vedlejší hospodářské činnosti je APF oprávněna provozovat za úplatu i pro fotografy-nečleny APF.
3) Ke splnění těchto úkolů může získávat živnostenská oprávnění a zakládat právně samostatné podnikatelské subjekty.
4) Finanční odměnu za práci při hospodářské činnosti APF stanovuje Správní rada.
5) Zisk z vedlejší hospodářské činnosti lze vynakládat pouze na hlavní činnost dle § 3 Stanov a na úhradu nákladů správních činností APF.

VII. ZRUŠENÍ APF

§ 21

1) V případě zrušení APF provede likvidaci majetkové podstaty likvidátor. Likvidátora jmenuje Správní rada. Pokud po úhradě všech pohledávek a jiných nároků vůči APF zbudou nějaké prostředky, likvidátor převede tento zůstatek v souladu se zákonem. Předložením Zprávy o ukončené likvidaci APF Správní radě končí činnost likvidátora i Správní rady.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 22
1) Poslední změny Stanov vstoupily v platnost dne ……, kdy byly schváleny Valnou hromadou APF.