Jak se stát členem

Podmínky pro příjímání fotografů do APF ČR

Členem AF se může stát každý fotograf, který se aktivně na profesionální úrovni zabývá tvůrčí fotografickou činností a splní následující podmínky:

  1. Předloží ucelený soubor 12 fotografií v profesionální kvalitě. Předkládaný soubor musí splňovat zároveň kritéria výtvarné, tvůrčí a zároveň řemeslné kvality zpracování fotografií. Soubor musí být ucelený  jak tematicky, tak formálně. Autor musí fotografie označit tak, aby bylo zřejmé jejich řazení v souboru.
  2. Velikost fotografií 30×40cm (v tištěné formě). Adjustace dle uvážení uchazeče, tak aby předkládaný soubor splňoval bod 1/ Soubor se předkládá rovněž v digitálni podobě pro archiv APF (velikost fotografií 2000 px delší strana).
  3. Soubor je možné doplnit i přiměřeným počtem ukázek dalších prací autora (např. kalendář, kniha, video apod.).
  4. Studenti a absolventi VŠ a absolventi VOŠ oboru fotografie jsou přijímáni ve zjednodušeném příjímacím řízení bez placení vstupního poplatku. Spolu s žádostí o přijetí předloží doklad o studiu nebo ukončení studia a jako svou prezentaci soubor 12 fotografií ve stejné formě jako ostatní uchazeči nebo elektronicky.
V pří­padě nesplnění požadavku na kvalitu, může přijímací komise odmítnout studenta VŠ i absolventa VOŠ nebo VŠ.
  5. Vstupní poplatek za přijímací řízení činí 1.000,–Kč  a je splatný nejpozději v den přijímacího řízení. V případě nepřijetí bude uchazeči vráceno 500,–Kč.
  6. Studenti a absolventi VŠ a absolventi VOŠ v oboru fotografie jsou osvobozeni od vstupního poplatku..
  7. Studenti VŠ v oboru fotografie jsou v roce přijetí osvobozeni od ročního členského poplatku, v následujících letech až do skončení studia platí studentský členský poplatek ve výši 500 Kč (naposledy v roce skončení studia).

Výši ročního členského poplatku navrhuje Správní rada a předkládá ke schválení Valné hromadě APF. Pro období od roku 2019 činí roční poplatek 2720 Kč, pro seniory 1360 Kč a pro studenty 500 Kč (bez poplatku v roce přijetí).

Každý ze zájemců o vstup do řad členů APF má možnost, při uhrazení správního poplatku Kč 500,– předložit svůj soubor, a to i opakovaně, přijímací komisi za účelem konzultace a jeho předběžného posouzení v zájmu dosažení kvalitního výběru fotografií a skladby souboru před jeho předložením k přijímacímu řízení.

Bankovní účet APF ČR:
Komerční banka, a.s.
Č.ú. 44434011/0100

Asociace profesionálních fotografů ČR
Národní třída 25, 110 00 Praha 1
Členská přihláška


Přihlašuji se za člena APF a prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím se stanovami APF.

Prohlašuji, že jsem OSVČ nebo zaměstnanec v oboru tvůrčí fotografie a to po dobu delší než 1 rok.
Průkazová fotografie:

Fotografie pouze pro web.
Součet velikosti všech souborů nesmí překročit 32 MB.
Doporučujeme fotografie odesílat v maximální velikosti 2 MB a v rozlíšení delší strany maximálně 2000 px.
Aktuální velikost formuláře je 0 MB.

Profesní fotografie: